Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 29.09.2020r.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Adres strony internetowej: bip.gops.porabka.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Taut

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej ewa.taut@gops.porabka.pl

Nr telefonu osoby kontaktowej +48 (33) 810 60 45

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
2. wskazanie, którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2014-05-26.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2019-05-16.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

  • treści
  • menu ułatwień dostępu
  • menu głównego
  • mapy strony
Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka tel. +48 (33) 810-60-45, e-mail: gops@porabka.pl

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce mieszcząca się przy ul. Rynek 4 w Porąbce jest w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony ul. Rynek 4, do którego prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych i drugie wejście tzw. wejście od strony Poczty. Wejście od strony Poczty nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych (posiada stopnie, na które nie jest w stanie wjechać wózek inwalidzki).
Wejście główne od ul. Rynek 4 jest dostępne dla osób niepełnosprawnych, lecz posiada niewielki próg. Do wejścia głównego prowadzi podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W pobliżu budynku znajduje się parking, z wyznaczonym jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
W budynku Ośrodka nie ma windy, pochylni ani platform dla niepełnosprawnych. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń GOPS Porąbka istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
Brak wewnątrz budynku toalet przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Do budynku GOPS Porąbka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku GOPS w Porąbce nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Tłumacz języka migowego

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania. Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się mają prawo do:
1. Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Ośrodku. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
2. Skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego po złożeniu odpowiedniego wniosku i umówieniu spotkania.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na siedem dni roboczych przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych poprzez zgłoszenie wniosku o skorzystanie z usług tłumacza migowego, który powinien zawierać:
• imię, nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej (dodatkowo może być również nr telefonu komórkowego bądź adres e-mail);
• informację o tym co dana osoba chce załatwić w Urzędzie;
• przewidywany termin wizyty w Urzędzie;
• preferowana forma kontaktu w celu umówienia spotkania;
• metodę komunikowania się, tj. informację o tym, czy będzie to osoba przybrana czy też istnieje konieczność zapewnienia ze strony tłumacza języka migowego (polskiego języka migowego- PJM, systemu językowo- migowego SJM czy też sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN)

Zgłoszenie można przesłać:
• pocztą elektroniczną na adres: gops@porabka.pl
• za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: /gopsporabka/skrytka
• faksem na numer 33/432 28 84
• listownie na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Porąbce, ul. Rynek 4, 43-353 Porąbka
• złożyć bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce na dzienniku podawczym.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem Ośrodka i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób wskazany we wniosku.